COFFEE

빅아메리카노

Americano

탄자니아와 콜롬비아를 블렌딩 하여 깊은 향과 맛의 밸런스가 좋은 카페봄봄의 대표메뉴

                      

05d6bafe27173deba6b5e821550917e2_1613353013_2643.png

(기준:100ml) 

카페인 : 에스프레소 샷 (40ml 기준) 104.80mg